Visie

Situering van de onderwijsinstelling

De school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Als openbare instelling staat de school open voor alle kinderen, welke ook de filosofische en religieuze opvatting van de ouders is. De vrije keuze van een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. De school huldigt de fundamentele democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan. Om dat doel te bereiken zijn samenwerkingsverbanden opgezet tussen school en schoolbestuur. Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor zowel het leerkrachtenteam, de ouders, de oudervereniging en externe ondersteuning.

Visie op ontwikkeling en opvoeding

De school wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap. Zij zullen dit doen in een geest van verdraagzaamheid en van eerbied voor de anderen. Daar elk kind anders is, dient rekening gehouden te worden met de verschillen in aanleg, tempo en belangstelling. Daarom moeten kinderen gewaardeerd worden in hun kennen en kunnen en begeleid in hun groei naar volwassenheid. De onderwijsparticipanten brengen het nodige geduld op om elk kind zich in zijn totale persoonlijkheid te laten ontwikkelen. Dit houdt in dat het kind bewust gemaakt wordt van zijn eigen mogelijkheden en dat het de vereiste kennis, vaardigheden, structuren en attitudes wordt bijgebracht om te kunnen slagen in het te doorlopen ontwikkelingsproces.

Er wordt wederzijdse luisterbereidheid, bereidwilligheid en hulpvaardigheid verwacht tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. De relatie tussen leerkrachten en leerling zijn eerlijk en berusten op eerbied voor de waarheid. Er wordt extra aandacht besteed aan kinderen met (leer-) moeilijkheden. Elk kind moet zich met het geheel verbonden weten zodat het zich in de school thuis kan voelen.

Doelen en/of waarden die de school wil realiseren

Streven naar de realisatie van een doeltreffende school, met uitdagend onderwijs en een positief schoolklimaat. Effectief en uitdagend onderwijs houdt ondermeer in:

 • onderwijs en opvoeding van de totale persoonlijkheid
 • het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en kritische zin
 • de vloed van informatie leren verwerken
 • de ontwikkeling van expressieve en creatieve mogelijkheden
 • ontwikkelen van probleemoplossend gedrag het verwezenlijken van de in het leerplan voorgeschreven doelen via een gestructureerde aanpak
 • leersituaties creëren die zoveel mogelijk rekening houden met wat kinderen reeds kunnen, reeds ervaren hebben
 • zorgen voor differentiatie en individualisatie waar nodig het bieden van wereldgeoriënteerd onderwijs belang hechten aan verkeers- en veiligheidsvoorzieningen

Een positief schoolklimaat.

Dit houdt ondermeer in:

 • de school zorgt er voor dat de kinderen zich veilig en goed voelen op de school
 • het waarderen van de eigenheid van de individuele leerling
 • gemotiveerd en consequent gedrag van de leerkrachten
 • nastreven van een optimale communicatie tussen alle onderwijsparticipanten
 • ouderbetrokkenheid

Waardevorming en het ontwikkelen van een sociaal bewustzijn.

Dit houdt ondermeer in:

 • aanleren van sociale vaardigheden leren omgaan met eigen gevoelens
 • emotionele bewogenheid evenwichtig hanteren
 • positief zelfbeeld en zelfvertrouwen bijbrengen respect voor de integriteit van elk persoon
 • respect opbrengen voor het leefklimaat en de leefomgeving als onvervreemdbaar goed van elk mens